ผู้เข้าประกวดผลงานนวัตกรรม ด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย

Loading 

 

ผู้เข้าประกวดผลงานนวัตกรรม ด้วยโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ

Loading 

 

หลักเกณฑ์การประกวด

คุณสมบัติ
 • นักศึกษาทุกหลักสูตร ในวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 
ประเภทการประกวด
 • การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย วิทยาลัยละไม่เกิน 2 เรื่อง
 • การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยละไม่เกิน 2 เรื่อง
 
เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
 • ความถูกต้อง ครบถ้วนขององค์ประกอบด้านเนื้อหา 15 คะแนน
 • การเรียบเรียงเนื้อหา และใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา และมีความเหมาะสมทางวิชาการ 10 คะแนน
 • เนื้อหากระชับ ได้ใจความครบถ้วน มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของโปสเตอร์ที่กำหนด 10 คะแนน
 • การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม 5 คะแนน
 • การออกแบบ จัดรูปแบบเข้าใจง่าย มีความเป็นวิชาการ น่าสนใจ และสวยงาม ขนาดถูกต้อง 15 คะแนน
 • ขนาดตัวอักษร รูปภาพ ตาราง กราฟ อ่านง่าย สื่อได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน 8 คะแนน
 • นำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจนด้วยภาษา และบุคลิกภาพที่เหมาะสม 8 คะแนน
 • ตอบคำถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น แสดงออกถึงความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย/นวัตกรรมของตนเป็นอย่างดี 7 คะแนน
 • การนำไปใช้ประโยชน์ 15 คะแนน
 • ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ และเวลาในการดำเนินงานวิจัย/นวัตกรรม 7 คะแนน
 
ข้อตกลง
 
การแต่งกาย
 • ชุดนักศึกษา (อนุญาตให้สวม Blazer ที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย)
 
สถานที่จัดประกวด
 
รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ โล่และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร
 
***ผู้ที่เข้าร่วมประกวด จะได้รับเกียรติบัตรสำหรับเข้าร่วม ทุกคน