ผู้เข้าประกวดผลงานวิจัย ด้วยวาจาภาษาไทย

Loading 

 

ผู้เข้าประกวดผลงานวิจัย ด้วยวาจาภาษาอังกฤษ

Loading 

 

หลักเกณฑ์การประกวด

คุณสมบัติ
 • นักศึกษาทุกหลักสูตร ในวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 
ประเภทการประกวด
 • การประกวดด้วยวาจา ภาษาไทย วิทยาลัยละไม่เกิน 2 เรื่อง
 • การประกวดด้วยวาจา ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยละไม่เกิน 2 เรื่อง
 
เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
 • ประเด็น (ชื่อเรื่อง) การวิจัย/นวัตกรรม
  • แนวความคิด, ที่มาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, ขอบเขตของงานวิจัย, ความใหม่และความน่าสนใจ 15 คะแนน
 • การวางแผน และการดำเนินงานวิจัย/นวัตกรรม
  • ความถูกต้องเหมาะสมในการใช้ระเบียบวิธีวิจัย/นวัตกรรม,ความเหมาะสมของการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้,คุณภาพและความเหมาะสมของการเขียน, การวิเคราะห์และสรุปผล 35 คะแนน
 • การนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้
  – เป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิผลต่อชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กลุ่มเป้าหมายสามารถบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้องได้ดี, ง่ายต่อการประยุกต์ใช้ 15 คะแนน
 • การนำเสนอ
  • การเรียงลำดับเนื้อหาการนำเสนอ, วิธีการ/เทคนิคในการนำเสนอ, เวลาในการนำเสนอ (10 นาที) 20 คะแนน
 • การตอบคำถาม
  • ตอบได้ถูกต้องชัดเจน มีความมั่นใจในการตอบ 15 คะแนน
 
ข้อตกลง
 • เวลาที่ใช้ในการนำเสนอ รวมช่วงตอบคำถาม ทั้งหมดไม่เกิน (15 นาที)
 • กรุณานำส่ง Abstract ภาษาไทย (นำเสนอภาษาไทย) และ Abstract (นำเสนอภาษาอังกฤษ)
  ไม่เกิน 500 คำ และ slide presentation (PDF) ทางแบบฟอร์มแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ SBAH2023 หรือ e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 10 ก.พ.66
 • Template การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) คลิกที่นี่
 
การแต่งกาย
 • ชุดนักศึกษา (อนุญาตให้สวม Blazer ที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย)
 
สถานที่จัดประกวด
 
รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ โล่และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร
 
***ผู้ที่เข้าร่วมประกวด จะได้รับเกียรติบัตรสำหรับเข้าร่วม ทุกคน