ผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ "อัตลักษณ์บัณฑิตของ สบช."

Loadingหลักเกณฑ์การประกวด

คุณสมบัติ
 • นักศึกษาทุกหลักสูตร ในวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 
ประเภทการประกวด
 • กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech) วิทยาลัยละ 1 คน หัวข้อ อัตลักษณ์บัณฑิต ของสบช.
 
เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
 • ด้านเนื้อหา (Content) 40 คะแนน
  • เนื้อหามีความสัมพันธ์กับหัวข้อสุนทรพจน์ (Relevance) 5 คะแนน
  • ตรรกะของการเรียบเรียงเนื้อหา (Logical of content) 10 คะแนน
  • ความถูกต้องของเนื้อหา (Accuracy of content) 10 คะแนน
  • ความถูกต้องของภาษา (Accuracy of language) 10 คะแนน
  • ความสร้างสรรค์ (Creativity) 5 คะแนน
 • ด้านการแสดงออก (Manner) 50 คะแนน
  • เปิดประเด็นได้น่าสนใจ (Interesting opening) 10 คะแนน
  • การโน้มน้าวให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม/คล้อยตาม (Audience engagement) 10 คะแนน
  • การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง การสบตาและสีหน้า (Movement, eye contact and expression) 10 คะแนน
  • การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการพูด (Use of voice, Energy levels) 5 คะแนน
  • การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation) 10 คะแนน
  • ความคล่องแคล่ว (Fluency) 5 คะแนน
 •  ด้านประโยชน์ที่มอบให้แก่สังคมวงกว้าง (Benefits for wider community) 10 คะแนน
  • การสรุปการกล่าวสุนทรพจน์ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ (Firm summary andtake home messages) 10 คะแนน
 
**หมายเหตุ
 •  เป็นการกล่าวสุนทรพจน์เดี่ยว ใช้เวลา 5 นาที
 • กรุณานำส่งรายชื่อผู้เข้าประกวด ทางแบบฟอร์มแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ SBAH2023 หรือ e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 10 ก.พ.66
 
การแต่งกาย
 • ชุดนักศึกษา (อนุญาตให้สวม Blazer ที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย)
 
สถานที่จัดประกวด
 
รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ โล่และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร
 
***ผู้ที่เข้าร่วมประกวด จะได้รับเกียรติบัตรสำหรับเข้าร่วม ทุกคน